ESA Invest logo
Developerská činnost Komplexní developerská činnost pro rezidenční i komerční nemovitosti.

N abízíme investorům komplexní developerskou činnost za účelem výstavby rezidenčních i komerčních nemovitostí. Náš tým je připraven podílet se jednotlivých fázích vývoje developerského projektu, nebo takový projekt realizovat tzv. „na klíč“.

V souvislosti s developerskou činností se zaměřujeme na optimalizaci průběhu jednotlivých fází pomocí soudobých technologií jako je Cloud Computing, Project Management Software a Building Information Modeling.

 

ESA projekt

Předakviziční fáze

Rekognoskace pozemků vhodných pro výstavbu. Po výběru vhodné lokality připravíme studii proveditelnosti (tzv. feasibility study), zajistíme právní audit nabývacích titulů k nemovitostem a ekologický audit.

Akviziční fáze

Zprostředkujeme prodej či smluvní zajištění pozemků potřebných pro výstavbu a zajišťujeme vyjádření poskytovatelů médií k dostupnosti potřebné infrastruktury.

Příprava

Jakmile investor specifikuje základní parametry developerského projektu, zajistíme tendr na dodavatele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Zároveň zajistíme inženýrskou činnost a koordinaci všech subdodavatelů za účelem získání rozhodnutí o umístění stavby a všech stavebních povolení.

Investor má k dispozici v reálném čase veškerou dokumentaci tak, aby měl okamžitý přehled o aktuálním stavu. Zároveň průběžně aktualizujeme model kritické cesty k získání veškerých podkladů pro vydání jednotlivých stavebních povolení.

Jakmile je dokončena dokumentace pro stavební povolení, zajistíme první kolo tendru na dodavatele stavby a ve spolupráci s projekční kanceláří kompletujeme tendrovou dokumentaci pro druhé a třetí kolo tendru.

Již v přípravné fázi jsme schopni vyhotovit virtuální model procesu výstavby za účelem eliminace veškerých rizik spojených s výstavbou tak, aby byl splněn požadovaný termín otevření.

Realizace

V průběhu realizační fáze provádíme koordinaci stavby a následně zajišťujeme rozhodnutí o povolení užívání stavby – povolení zkušebního provozu a následně kolaudační souhlas.

Dokončení

Po dokončení výstavby a získání kolaudačního souhlasu zajistíme zápis stavby do katastru nemovitostí, potřebných věcných břemen pro vedení inženýrských sítí a dopravní napojení a předání veškeré veřejné dopravní a technické infrastruktury vybudované v rámci developerského projektu.
 
 

ESA INVEST s.r.o.
Čelakovského 1074/18
430 01 Chomutov

+420 723 302 620